Algemeen

Langeveen slaat de handen ineen voor toekomst maatschappelijk vastgoed

LANGEVEEN/BRUINEHAAR - Inwoners van Langeveen en Bruinehaar werken samen aan de toekomst van het maatschappelijk vastgoed in Langeveen. Door accommodaties van De Gaarf, de sportverenigingen, de Mariaschool en de kerk in de Stichting Multi Functionele Accommodatie Langeveen (MFA) onder te brengen, wil de stichting alle accommodaties toekomstbestendig maken. De stichting wil de accommodaties realiseren en beheren door een brede samenwerking van de inwoners. “We zetten samen de schouders eronder”, verklaart voorzitter Ebo Roek.

Stichting MFA Langeveen

Alle maatschappelijke faciliteiten in Langeveen voldoen niet aan de eisen van deze tijd. Zo zijn de accommodaties van de voetbal-, handbal- en tennisvereniging sterk verouderd en sluit het gebouw van de Mariaschool niet meer aan bij de huidige en toekomstige onderwijskundige ontwikkelingen.

Multifunctionele accommodatie

Daarnaast voldoet de sportzaal in De Gaarf niet aan de eisen voor een volleybalveld, is de zaal te klein voor de handbalwedstrijden en biedt ze nu niet de functionaliteiten die ze in haar doelstellingen voor ogen heeft. Daarom besloten de sportverenigingen vanuit het maatschappelijk akkoord ‘Mijn Dorp 2030’ een aantal jaren geleden samen met de Mariaschool en De Gaarf de handen ineen te slaan en te kijken naar de mogelijkheden voor één multifunctionele accommodatie waarmee Langeveen klaar is voor de toekomst. Vanuit een sterke gezamenlijke behoefte voor een mulitfunctionele accommodatie is dan ook de Stichting MFA ontstaan.

Mogelijkheden kerkgebouw

Ondertussen is de situatie veranderd, nu door het parochiebestuur besloten is de kerk in Langeveen aan de eredienst te onttrekken en deze op de nominatie staat voor verkoop. Samen met de parochianen wil de Stichting MFA de kerkgebouwen en pastorietuin behouden voor de inwoners van Langeveen. MFA wil haar medewerking verlenen aan het zolang mogelijk instandhouden van de eredienst, echter het parochiebestuur Tubbergen en het bisdom zijn hierin beslissingsbevoegd. Zie vervolg elders in dit blad Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden die het kerkgebouw kan bieden na onttrekking aan de eredienst. Kerk, parochiecentrum, pastorie en de tuin kunnen hierdoor behouden blijven voor de inwoners. Hiervoor worden inmiddels gesprekken gevoerd met de Pancratiusparochie en de Commissie van Beheer in Langeveen. De parochie zal bij het selecteren van een verkoper vooral kijken naar een goed onderbouwd, haalbaar en duurzaam plan. Voorwaarde is dat de herbestemming van de kerk ten goede dient te komen aan de leefbaarheid van het kerkdorp.

Stichting MFA

Binnen de stichting zijn meerdere vereningen uit Langeveen en Bruinehaar vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Niet alleen de direct betrokken verenigingen VV Langeveen, HV Langeveen, Flash-Stars, TV de Iemenslag, De Gaarf en TOF Onderwijs, maar ook de Dorpsraad, CV de Turftrappers en CV de Klippels onderstrepen het belang van dit project door zitting te nemen in het bestuur. Door daarnaast ook alle andere vereningen/stichtingen uit de beide dorpen te betrekken via klankbordgroepen, ontstaat een breed draagvlak. Ook vanuit de Gemeente Tubbergen is in het kader van het Maatschappelijk Akkoord een ambtenaar betrokken om het proces van Stichting MFA te begeleiden. De gemeente heeft aangegeven graag mee te denken om tot de realisatie van een maatschappelijk vastgoed te komen. Hiervoor zijn randvoorwaarden gesteld, zoals een breed draagvlak en maatschappelijke meerwaarde. Voorwaarden die ook voor de Stichting MFA prioriteit zijn.

De kracht van samenwerking

Ebo Roek legt uit dat brede samenwerking in het dorp van groot belang is voor de haalbaarheid van dit project. “We moeten het samen oppakken, daarmee kunnen we elkaar versterken en uiteindelijk de voorzieningen in Langeveen op peil houden, waardoor het aantrekkelijk blijft om in Langeveen te (blijven) wonen. Daarvoor hebben de verschillende partijen elkaar echt nodig” stelt Roek. “Door met de verschillende belanghebbenden samen op te trekken, kunnen we meer bereiken en wordt er vooral ook financieel meer mogelijk door acties en zelfwerkzaamheid. Samenwerking, sociale verbinding en toekomstbestendige oplossingen zijn goede uitgangspunten voor het verkrijgen van subsidies. Wij staan als dorp bekend om de saamhorigheid en ook bij dit project willen wij samen de schouders eronder zetten, om te zorgen dat wij de leefbaarheid behouden.” Op dit moment is het bestuur van Stichting MFA dan ook samen met alle betrokkenen aan het kijken wat de opties zijn voor de invulling van alle gebouwen. “Hierbij vragen wij de input van de inwoners van Langeveen en Bruinehaar en andere betrokkenen”, verklaart voorzitter Ebo Roek. Het uiteindelijke doel van de Stichting MFA is accommodaties te realiseren en te exploiteren waar iedereen uit Langeveen en Bruinehaar de komende decennia samenkomt om te ontwikkelen, leren, sporten, spelen, ontspannen, ontmoeten en het geloof te beleven. Conceptsituaties Daarvoor zijn voorlopig drie opties uitgewerkt. Eén waarbij de school en sportaccommodaties verplaatst worden naar het tweede veld van het voetbalterrein en er een andere invulling wordt gezocht voor het huidige schoolgebouw. Bij de tweede optie blijven school en binnensport op dezelfde plek, maar worden de ruimtes voor de buitensport door nieuwe gebouwen efficiënter ingedeeld en gesitueerd aan de lange zijde van het voetbalveld. De derde optie is een combinatie van beide, waarbij de accommodaties van de buitensport naar het huidige tweede veld worden verplaatst. Voor alle situaties geldt dat de invulling voor het kerkelijk vastgoed wordt meegenomen in de plannen. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.mv-l.nl waarvoor iedereen dan ook wordt aangemoedigd deze te bezoeken. De stichting MFA is binnenkort ook te volgen op Facebook en Instagram. Ebo Roek benadrukt dat er nog niets in beton is gegoten. “Deskundigen moeten onderzoeken wat de planologische mogelijkheden en beperkingen zijn, en er zal met omwonenden en eigenaren in gesprek moeten worden gegaan. Daarnaast dient ook de financiële haalbaarheid van de verschillende opties goed onderzocht worden. Wij willen juist iedereen de mogelijkheid geven om met ons mee te denken.” Mensen die ideeën hebben over de invullingen van de gebouwen, worden dan ook opgeroepen om hun input te geven via info@mv-l.nl.