Algemeen

Walter Brunninkhuis krijgt eerste pluim als compliment voor duurzaam landschapsbeheer

HEZINGEN - Ondernemer Walter Brunninkhuis van Hoeve Springendal in Hezingen ontving afgelopen vrijdag de eerste pluim uit handen van de Landschapsdeal Noordoost Twente. De prijs wordt voortaan regelmatig uitgereikt aan ondernemers en particulieren die zich inzetten voor het behouden en versterken van houtwallen en andere landschapselementen. Op deze manier dragen zij bij aan de natuur-, klimaat en/of waterdoelen in onze regio. De pluim van Landschapsdeal Noordoost Twente is een symbolisch compliment.

Eerlijke beloning voor behoud van het  Twentse landschap

Deze zomer reikt de Landschapsdeal Noordoost Twente diverse pluimen uit aan ondernemers en particulieren voor duurzaam landschapsbeheer. “De Landschapsdeal zet zich in voor duurzaam beheer van landschapselementen tegen een eerlijke beloning,” vertelt wethouder Erik Volmerink, wethouder van gemeente Tubbergen. “Het uitreiken van deze pluimen is een eerste stap om goed beheer te belonen en écht deel te laten uitmaken van bijvoorbeeld de agrarische of recreatieve bedrijfsvoering. We reiken pluimen uit voor beheer dat de biodiversiteit versterkt of bijdraagt aan andere maatschappelijke doelen, zoals de klimaatopgave, de waterkwaliteit en natuurlijk de beleving van het landschap.”

Zichtbaar effect van de investeringen

Voor ondernemer Walter Brunninkhuis is de pluim een welverdiend compliment. Hij ontvangt wekelijks gasten die overnachten in één van zijn accommodaties. Samen met buurman Staatsbosbeheer heeft hij de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in natuurontwikkeling. Daar hoort het duurzaam beheren van houtwallen natuurlijk bij. “Mooie natuur is ook voor onze gasten belangrijk. Zij genieten enorm van dit unieke landschap.” 

Voorheen hadden zijn ouders een gemengd boerenbedrijf, maar sinds 30 jaar is het een recreatief bedrijf. Brunninkhuis zorgt voor het beheer van een eigen natuurterrein. Een goede combinatie volgens Brunninkhuis. “Ik zie echt het effect van de investeringen van de afgelopen jaren”, laat hij weten. “Het aantal vogels is bijvoorbeeld toegenomen. Dat geldt ook voor de zeldzame soorten en soorten die zo goed als verdwenen waren. Zo voelt de grauwe klauwier zich thuis bij ons in het struikgewas van de houtwallen. Een soort die echt zeldzaam is. Verder zien we steeds vaker de geelgors en de zwartkop. En doordat de varkens bij ons buiten wroeten, zijn ook de zwaluwen terug. Onze gasten, maar ook de wandelaars en fietsers genieten van deze gevarieerde omgeving met korenbloemen, orchideeën, poelen, beekjes en natuurlijk de houtwallen die het landschap uniek maken.” 

Zagen hoort er bij 

Goed onderhouden houtwallen en houtsingels bestaan uit een boom-, kruid- en struiklaag. Als tussentijds geen onderhoud plaatsvindt, verdwijnt de kruid- en struiklaag en blijft een bomenrij over. Veel mensen schrikken

nog van houtwallen die flink teruggesnoeid worden, maar volgens Brunninkhuis draagt het beheer van de landschapselementen bij aan het behoud van het landschap en het vergroten van de biodiversiteit. “Met

advies en hulp van onder meer Chris van Benthem en studenten van het praktijkonderwijs hebben we een flinke slag kunnen maken. Doordat je weet wat je doet en hoe je moet zagen, kunnen houtwallen opnieuw uitlopen. Bovendien is de afwisseling in houtwallen van belang. Een oude houtwal met oude overstaanders trekt andere soorten aan dan bijvoorbeeld de lage pas onderhouden houtwallen. Die trekken weer andere vogels en veel amfibieën aan doordat de bomen in directe verbinding staan met de bodem. Verder hebben we veel krent-achtigen en meidoorns geplant die zorgen voor een veilige leefomgeving en voldoende voedsel voor diverse kleine zoogdieren, vogels, kikkers, salamanders en insecten.”

Volop kansen

De partners Stichting Behoud Twents Landschap, LTO Noordoost Twente, Gebiedscollectief Noordoost Twente, Landschap Overijssel, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen ondertekenden in september 2020 de samenwerkingsovereenkomst en zien dit als een belangrijke mijlpaal. “Het afgelopen half jaar is een voorzichtige start gemaakt met de landschapsdeal,” licht Eibert Jongsma

toe. Hij is voorzitter van de stuurgroep Landschapsdeal Noordoost Twente. “Met behulp van diverse online sessies, zoals een bijeenkomst over het ontstaan van het landschap, verduurzaming van de landbouw en een training voor duurzaam landschapsbeheer hebben we ons gericht op agrarisch ondernemers, landgoedeigenaren en het algemeen publiek”, informeert Jongsma. “Diverse geïnteresseerden hebben zich gemeld, omdat zij net als wij kansen zien om bij te dragen aan behoud, beheer en herstel van onze houtwallen, singels en andere landschapselementen. Het uiteindelijke doel is om hiervoor lange termijn contracten te realiseren. Maar dat vraagt om een iets langere adem.”

Inzet ondernemers verdient een compliment

De Landschapsdeal reikt diverse pluimen uit in de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal. Sommige grondeigenaren hebben al contracten via Groenblauwe Diensten, maar met de Landschapsdeal Noordoost Twente, willen de gemeenten een nieuwe impuls geven aan het behoud en herstel van het landschap. “Samen dragen we bij aan de natuur-, klimaat en waterdoelen in onze regio én we zorgen voor sociaaleconomische

ontwikkeling en een leefbaar platteland”, zegt wethouder Volmerink. “En dat is echt nodig, aangezien we geen nieuwe contracten meer kunnen afsluiten via de bestaande regelingen. Dit terwijl ons landschap steeds belangrijker voor ons wordt. Ondernemers die zich nu al inzetten, verdienen dan ook dit compliment. We kunnen ons met dit unieke landschap onderscheiden van andere regio’s, maar duurzaam beheer is ook goed voor de natuur, het klimaat en de waterkwaliteit. Bovendien past de combinatie met landschapsbeheer goed binnen het Europese landbouwbeleid en de landelijke ontwikkelingen om langjarige contracten mogelijk te maken”, aldus de wethouder. 

Op de foto ziet u links wethouder Erik Volmerink en rechts Walter Brunninkhuis, eigenaar van Hoeve Springendal.